• 1
  • 0
  • 2
  • 3

  
เกี่ยวกับ วัดธัมมาราม
พระธรรมทูต 2011

โดย :mpimsarn เมื่อวัน  อาทิตย์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2551


         

 

 

MISSIONARY MONKS 2011
( จำพรรษา ณ วัดธัมมาราม 5 รูป)
 


  พระพรหมวชิรญาณ
(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ด., คบ.ด., ปร.ด.กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ
ประธานกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ปัจจุบัน

วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐


(THAILAND)

 พระราชโมลี
(พรหมา สปฺปญฺโญ)
ป.ธ.๙


รองเจ้าคณะภาค ๑๐
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
รองประธานกรรมการอำนวยการ ฝ่ายบรรพชิต


ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดจักรวรรดิราชาวาส คณะภปร.  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐


(THAILAND)

 
ดร.พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ (ทับทิมทอง)
ป.ธ.๗, Ph.D.


กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
หัวหน้าสงฆ์วัดธัมมาราม
ประธานกรรมการบริหารร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ภูมิลำเนาเดิม
จ.พระนครศรีอยุูธยา

สังกัดเดิม
วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐


 


ดร.พระมหาบุญชู  ฐิตปุญฺโญ (ศรีบุรินทร์)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, Ph.D.

กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
แผนกวิปัสสนากรรมฐาน
ฝ่ายต่างประเทศ

ภูมิลำเนาเดิม
อ.ภูเรือ จ.เลย

สังกัดเดิม
วัดภาณุรังษี   เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ
E-mail : dhammaram@yahoo.com

 


 


พระมหาจีรานนท์ ญาณเมธี
น.ธ.เอก,ป.ธ.๕ , พธ.บ.
แผนกโรงพิมพ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนา
กิ่ง อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Email : jee_chicago@hotmail.com


 


  
 

MISSIONARY MONKS 2010
( จำพรรษา ณ วัดธัมมาราม 5 รูป)
 


  พระพรหมวชิรญาณ
(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ด., คบ.ด., ปร.ด.กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ
ประธานกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ปัจจุบัน

วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐


(THAILAND)

 พระราชโมลี
(พรหมา สปฺปญฺโญ)
ป.ธ.๙


รองเจ้าคณะภาค ๑๐
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
รองประธานกรรมการอำนวยการ ฝ่ายบรรพชิต


ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดจักรวรรดิราชาวาส คณะภปร.  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐


(THAILAND)

 
ดร.พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ (ทับทิมทอง)
ป.ธ.๗, Ph.D.


กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
หัวหน้าสงฆ์วัดธัมมาราม
ประธานกรรมการบริหารร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ภูมิลำเนาเดิม
จ.พระนครศรีอยุูธยา

สังกัดเดิม
วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐


 


ดร.พระมหาบุญชู  ฐิตปุญฺโญ (ศรีบุรินทร์)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, Ph.D.

กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
แผนกวิปัสสนากรรมฐาน
ฝ่ายต่างประเทศ

ภูมิลำเนาเดิม
อ.ภูเรือ จ.เลย

สังกัดเดิม
วัดภาณุรังษี   เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ
E-mail : dhammaram@yahoo.com

พระมหาทำนอง จนฺทสาโร (แสงชมภู)

ป.ธ.๙
ผู้ช่วยแผนกวิปัสสนากรรมฐาน
แผนกโรงพิมพ์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนาเดิม
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส   เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
E-mail : dhamnong@hotmail.com


 


พระมหาจีรานนท์ ญาณเมธี
น.ธ.เอก,ป.ธ.๕ , พธ.บ.
แผนกโรงพิมพ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนา
กิ่ง อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Email : jee_chicago@hotmail.com


 


 พระมหาอนุรุทธิ์ นิรุตฺติเมธี (คุณทวิน)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศศ.ม
แผนกโรงพิมพ์,Webmaster
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนา
อ.เซกา จ.หนองคาย
สังกัดเดิม
วัดจักรวรรดิราชาวาส   เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Email : dhammaram@hotmail.com

  

MISSIONARY MONKS 2009
( จำพรรษา ณ วัดธัมมาราม 7 รูป)

 

 


 


  พระพรหมวชิรญาณ
(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ด., คบ.ด., ปร.ด.กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ
ประธานกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ปัจจุบัน

วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐


(THAILAND)

 พระราชโมลี
(พรหมา สปฺปญฺโญ)
ป.ธ.๙


รองเจ้าคณะภาค ๑๐
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
รองประธานกรรมการอำนวยการ ฝ่ายบรรพชิต


ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดจักรวรรดิราชาวาส คณะภปร.  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐


(THAILAND)

 

ดร.พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ (ทับทิมทอง)
ป.ธ.๗, Ph.D.


กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
หัวหน้าสงฆ์วัดธัมมาราม
ประธานกรรมการบริหารร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ภูมิลำเนาเดิม
จ.พระนครศรีอยุูธยา

สังกัดเดิม
วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐


 


ดร.พระมหาบุญชู  ฐิตปุญฺโญ (ศรีบุรินทร์)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, Ph.D.

กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
แผนกวิปัสสนากรรมฐาน
ฝ่ายต่างประเทศ

ภูมิลำเนาเดิม
อ.ภูเรือ จ.เลย

สังกัดเดิม
วัดภาณุรังษี   เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ
E-mail : dhammaram@yahoo.com

พระมหาทำนอง จนฺทสาโร (แสงชมภู)

ป.ธ.๙
ผู้ช่วยแผนกวิปัสสนากรรมฐาน
แผนกโรงพิมพ์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนาเดิม
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส   เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
E-mail : dhamnong@hotmail.com

พระมหาเพชรกล้า สิริมนฺโต (ศรีมาบุตร)
ป.ธ.๙, กศม.
เลขานุการกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
แผนกวิปัสสนากรรมฐาน
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๒

ภูมิลำเนาเดิม
จ.อุบลราชธานี
สังกัดเดิม

วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
E-mail : Siriman43@yahoo.com


 


 พระมหาถาวร สิทฺธิธาตา (กระภูไชย)
ป.ธ.๙, ศศ.ม.
เลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๑

ภูมิลำเนาเดิม
จ.ร้อยเอ็ด


สังกัดเดิม

วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
E-mail : Satayu22@hotmail.com

พระมหาจีรานนท์ ญาณเมธี
น.ธ.เอก,ป.ธ.๕ , พธ.บ.
แผนกโรงพิมพ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนา
กิ่ง อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Email : jee_chicago@hotmail.com


 


 พระมหาอนุรุทธิ์ นิรุตฺติเมธี (คุณทวิน)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศศ.ม
แผนกโรงพิมพ์,Webmaster
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนา
อ.เซกา จ.หนองคาย
สังกัดเดิม
วัดจักรวรรดิราชาวาส   เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Email : dhammaram@hotmail.com


 

MISSIONARY MONKS 2008


 

( จำพรรษา ณ วัดธัมมาราม 9 รูป)
 

 


 


  พระพรหมวชิรญาณ
(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ด., คบ.ด., ปร.ด.กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ
ประธานกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ปัจจุบัน

วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐


(THAILAND)

 พระราชโมลี
(พรหมา สปฺปญฺโญ)
ป.ธ.๙


รองเจ้าคณะภาค ๑๐
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
รองประธานกรรมการอำนวยการ ฝ่ายบรรพชิต


ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดจักรวรรดิราชาวาส คณะภปร.  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐


(THAILAND)

 

ดร.พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ (ทับทิมทอง)
ป.ธ.๗, Ph.D.


กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
หัวหน้าสงฆ์วัดธัมมาราม
ประธานกรรมการบริหารร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ภูมิลำเนาเดิม
จ.พระนครศรีอยุูธยา

สังกัดเดิม
วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐


 


ดร.พระมหาบุญชู  ฐิตปุญฺโญ (ศรีบุรินทร์)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, Ph.D.

กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
แผนกวิปัสสนากรรมฐาน
ฝ่ายต่างประเทศ

ภูมิลำเนาเดิม
อ.ภูเรือ จ.เลย

สังกัดเดิม
วัดภาณุรังษี   เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ
E-mail : dhammaram@yahoo.com

พระมหาทำนอง จนฺทสาโร (แสงชมภู)

ป.ธ.๙
ผู้ช่วยแผนกวิปัสสนากรรมฐาน
แผนกโรงพิมพ์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนาเดิม
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส   เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
E-mail : dhamnong@hotmail.com

พระมหาเพชรกล้า สิริมนฺโต (ศรีมาบุตร)
ป.ธ.๙, กศม.
เลขานุการกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม
แผนกวิปัสสนากรรมฐาน
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๒

ภูมิลำเนาเดิม
จ.อุบลราชธานี
สังกัดเดิม

วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
E-mail : Siriman43@yahoo.comพระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี(หนองสูง)
ป.ธ.๙, พธ.ม.

เลขานุการวัดธัมมาราม
แผนกโรงพิมพ์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๑

ภูมิลำเนาเดิม
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
E-mail : wachirawut@gmail.com

 
พระมหาวรนพ วรเมธี
ป.ธ.๖, พธ.บ.
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙
แผนกศิลป์

ภูมิลำเนาเดิม
อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
E-mail : vovochicago@hotmail.com

 


 พระมหาถาวร สิทฺธิธาตา (กระภูไชย)
ป.ธ.๙, ศศ.ม.
เลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๑

ภูมิลำเนาเดิม
จ.ร้อยเอ็ด


สังกัดเดิม

วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
E-mail : Satayu22@hotmail.com

พระมหาจีรานนท์ ญาณเมธี
น.ธ.เอก,ป.ธ.๕ , พธ.บ.
แผนกโรงพิมพ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนา
กิ่ง อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
สังกัดเดิม

วัดจักรวรรดิราชาวาส  เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Email : jee_chicago@hotmail.com


 


 พระมหาอนุรุทธิ์ นิรุตฺติเมธี (คุณทวิน)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศศ.ม
แผนกโรงพิมพ์,Webmaster
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๓

ภูมิลำเนา
อ.เซกา จ.หนองคาย
สังกัดเดิม
วัดจักรวรรดิราชาวาส   เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Email : dhammaram@hotmail.com

 

 

 เข้าชม : 10831


เกี่ยวกับ วัดธัมมาราม 5 อันดับล่าสุด

      พระธรรมทูต 2011 7 / ก.ย. / 2551


 


Home      About us      News      Calendar      Webboard      Knowledge      Contact us      Login      Admin      กรรมการอำนวยการ